Hygyrchedd /Accessibility

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn cymhwyso at wefan Cyngor Tref Amlwch

Gweithredir y wefan gan Cyngor Tref Amlwch

Darperir yr holl gynnwys gan y Clerc ar ran cyngor y dref

Rydym am i gymaint o bobl a phosibl gallu defnyddio’r wefan hon.   Er enghraifft,  mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • Llywio drwy y rhan fwyaf o’r wefan wrth ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Llywio drwy y rhan fwyaf o’r wefan wrth ddefnyddio meddalwedd adnabod    lleferydd
 • Mae’r safle’n ymddangos yn gywir mewn porwyr cyfredol ac mae defnyddio cod HTML/CSS sy’n cydymffurfio â safonau yn golygu y bydd unrhyw borwyr yn y dyfodol hefyd yn ei arddangos yn gywir.
 • I gynyddu neu leihau maint y testun a ddangosir ar y wefan hon – daliwch yr allwedd Ctrl a’r “+” neu “-” (neu sgrolio olwyn y llygoden) i addasu maint

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet ( https://mcmw.abilitynet.org.uk/) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn sicrhau bod teclyn hygyrchedd Gwefan USERWAY ar gael ar y wefan. Mae hyn yn caniatáu i ymwelwyr newid rhai agweddau ar y wefan i’w gwneud yn haws cael gafael ar nhw. Mae hyn yn ein galluogi i wella ei gydymffurfiaeth â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG 2.1) a chaniatáu i ddefnyddwyr

Mae’r wefan yn ddwyieithog ei natur, yn cynnwys cymysgedd o Gymraeg a Saesneg.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Efallai y bydd cyferbynnedd ychydig o’r testun ar rai o’r tudalennau yn is na ‘r hyn fyddai’n ddelfrydol. 
 • Ni allwch addasu uchder llinell na bylchiad y testun.
 • Nid yw rhan fwyaf o hen ddogfennau PDF yn gwbl  hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin.
 • Ni allwch sgipio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio rhaglen darllenydd sgrin.
 • Mae cyfyngiad ar ba mor bell y gallwch chwyddo’r map ar ein tudalen “cysylltu â ni”.

Adborth a gwybodaeth cysylltu

 • Am wybodaeth ar y wefan hon mewn ffurf wahanol fel PDF hygyrch,  print bras,  ffurf hawdd ei ddeall, recordio clywedol neu Braille, anfonwch e-bost at: swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk

Fe wnawn ystyried eich cais ac ymateb ichi ymhen 10 niwrnod.

Adrodd ar broblemau hygyrchedd y wefan hon

Rydym wastad yn edrych ar ffyrdd i wella hygyrchedd  y wefan hon.   Pe byddech yn darganfod unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn cyrraedd gofynion hygyrchedd, cysylltwch â chlerc y Cyngor –

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff  Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) 2018 (Rhif 2) (‘y rheoliadau hygyrchedd’).  Pe byddech yn anfodlon ar sut rydym wedi ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth  Cynorthwyo a Chynghori ar Gydraddoldeb .

Gwybodaeth Dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Tref Amlwch yn ymroddedig i wneud ei  wefan  yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff  Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) 2018 (Rhif 2).

Statws Cydymffurfio

Rhannol gydymffurfio â  fersiwn  2.1  Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefan  Safon AA, a hynny o ganlyniad i faterion yn ymwneud â chyferbynnedd testun ar ychydig o dudalennau, dim testun amgen ar gyfer rhai hysbysiadau a ddangosir fel JPG neu PDF a ddefnyddir i arddangos cofnodion fel y rhestrir isod.

Cynnwys Anhygyrch

Mae’r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Anghydffurfio â rheoliadau hygyrchedd

Nid  oes gan rhai o’r delweddau destun amgen, felly ni all unigolion sy’n defnyddio rhaglen darllenydd sgrin gael gafael ar yr wybodaeth.   Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 CHCG 2.1 (cynnwys di-destun).   Rydym yn cynllunio i ychwanegu testun amgen ar gyfer   pob delwedd erbyn Rhagfyr 2020.   Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau y bydd ein delweddau yn cyrraedd safonau hygyrchedd.

Mae rhai dolennau  PDF yn agor mewn tudalen newydd.   Efallai na fydd pobl sy’n defnyddio ffurf hawdd ei ddarllen yn sylwi bod tab newydd wedi agor.     Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 CHCG 2.1 (cynnwys di-destun).   Erbyn Rhagfyr 2020, bydd rhybudd yn cael ei roi ar dudalen y Cofnodion i esbonio’r  ymarweddiad hwn.

Mae rhai o’r hysbysiadau ar y wefan wedi eu gosod fel delweddau JPG.   Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i rai pobl sy’n defnyddio ffurf hawdd ei ddarllen gael at yr wybodaeth.   Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.4.9 CHCG 2.1 (delweddau’r testun).    Bydd y delweddau sydd eisoes yn bod yn cael eu hadolygu a’u diddymu pe byddai dim angen yr hysbysiad.   Rydym yn cynllunio i ychwanegu testun addysgiadol i bob hysbysiad JPG o hyn ymlaen.

Efallai bod  pennawd rhai  hysbysiadau  JPG yn anodd eu darllen.   Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 CHCG 2.1 (cynnwys di-destun).   Byddwn yn adolygu’r rhain erbyn Rhagfyr 2020 a byddwn yn sicrhau y bydd pob pennawd yn y dyfodol yn glir.

Baich Anghymesur

Llywio a mynediad at wybodaeth

Nid oes unrhyw ffordd i sgipio’r cynnwys sy’n ail-ddangos ym mhennyn  tudalen (er enghraifft,  y dewis ‘sgipio i’r prif gynnwys’).

Nid yw’n bosibl bob amser i newid cyfeiriadaeth y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud yn fwy anodd i weld y cynnwys. 

Nid yw’n bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rywfaint o’r cynnwys orgyffwrdd.

Offer a thrafodiadau rhyngweithiol

Rydym wedi asesu’r gost o gyweirio problemau llywio a chael mynediad at wybodaeth, a chyda’r offer a thrafodiadau rhyngweithiol.   Rydym o’r farn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o ran ystyr y rheoliadau hygyrchedd.   Fe wnawn asesiad arall pan ddaw’n amser i adnewyddu cytundeb y cyflenwr, hynny’n debygol i fod yn 2022.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n PDFs a’n dogfennau eraill yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau.   Er enghraifft, mae gennym PDFs sydd â gwybodaeth am Agendâu a chofnodion.   Rydym yn cynllunio i gyhoeddi’r rhain gyda thudalennau HTML hygyrch ym mis Rhagfyr 2020.

Nid yw’r  rheoliadau hygyrchedd yn gofyn inni gyweirio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu’n gwasanaethau.   Er enghraifft, nid ydym yn cynllunio i gyweirio cofnodion a gyhoeddwyd fel PDF cyn y dyddiad hwn.

Bydd unrhyw PDFs newydd neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Byddwn yn gwella’r ffordd  y cyhoeddir y cofnodion a’r agendâu ar ein gwefan fel y gall unigolion sy’n defnyddio  meddalwedd darllenydd sgrin gael mynediad at yr wybodaeth. 

Darparu’r datganiad hygyrchedd hwn

Darparwyd y datganiad hwn ar 26/3/2021.  Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf ar 26/3/2021

Bu i’r wefan hon gael ei rhoi ar brawf ddiwethaf ar 25/3/2021.   Gweithredwyd y prawf gan Neil Summers

Archwiliwyd detholiad o’r tudalennau ar y wefan.

Accessibility statement

This accessibility statement applies to Amlwch Town Council web site at https://www.cyngortrefamlwch.co.uk

This website is operated by Amlwch Town Council

All content is provided by the Clerk on behalf of the town council

We want as many people as possible to be able to use this website. For example, that means you should be able to:

 • navigate most of the website using just a keyboard
 • navigate most of the website using speech recognition software
 • The site displays correctly in current browsers and using standards compliant HTML/CSS code means any future browsers will also display it correctly.
 • To increase or decrease the size of the text displayed on this website – hold the Ctrl key and the “+” or “-” (or scroll mouse wheel) to adjust the size

We have also made the website text as simple as possible to understand.

Whilst we try to adhere to the accepted guidelines and standards for accessibility and usability, it is not always possible to do so in all areas of the website

AbilityNet has advice on making your device easier to use if you have a disability.

In addition, we may make the USERWAY Website accessibility Widget available on the web site. This allow visitors to change some aspects of the web site to make it easier to access. This allows us to improve its compliance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) and allow users to

The web site is bilingual in nature consisting of a mixture of both English and Welsh.

How accessible this website is

We know some parts of this website are not fully accessible:

 • Some text on some pages may have a lower contrast than would be ideal.
 • You cannot modify the line height or spacing of text
 • Most older PDF documents are not fully accessible to screen reader software
 • You cannot skip to the main content when using a screen reader

What to do if you cannot access parts of this website

You can access our documents in different formats, including:

 • Physical print offs
 • Large print

To do this or to request a different format get in contact with the Town Council via this website, email, and phone or in person.

Feedback and contact information

If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille:

 • email swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk

We will consider your request and get back to you in 10 days.

Reporting accessibility problems with this website

We are always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems not listed on this page or think, we are not meeting accessibility requirements, contact the clerk of the council.

Enforcement procedure

The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is responsible for enforcing the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018 (the ‘accessibility regulations’). If you are not happy with how we respond to your complaint, contact the Equality Advisory and Support Service (EASS).

Technical information about this website’s accessibility

Amlwch Town Council is committed to making its website accessible, in accordance with the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018.

Compliance status

This website is partially compliant with the Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA standard, due to issues with text contrast on some pages, no alternative text for some notices shown as JPG and PDFs used to display minutes as listed below.

Non-accessible content

The content listed below is non-accessible for the following reasons.

Non-compliance with the accessibility regulations

Some images do not have a text alternative, so people using a screen reader cannot access the information. This fails WCAG 2.1 success criterion 1.1.1 (non-text content). We plan to add text alternatives for all images by December 2021. When we publish new content, we will make sure our use of images meets accessibility standards.

Some PDF links open in a new page. People using a screen reader may not notice the new tab opening. This fails WCAG 2.1 success criterion 1.1.1 (non-text content). A warning will be placed on the minute’s page by December 2021 to explain this behaviour.

Some notices on the web site have been posted as JPG images. This makes it difficult for people using a screen reader to access the information. This fails WCAG 2.1 success criterion 1.4.9 (images of text).  The existing images will be reviewed and removed if the notice is no longer required.  We plan to added informational text to all JPG notices from now on.

The title of some PDFs may be difficult to read. This fails WCAG 2.1 success criterion 1.1.1 (non-text content). These will be reviewed by December 2022 and we will ensure that future titles are clear.

Disproportionate burden

Navigation and accessing information

There is no way to skip the repeated content in the page header (for example, a ‘skip to main content’ option).

It is not always possible to change the device orientation from horizontal to vertical without making it more difficult to view the content.

It is not possible for users to change text size without some of the content overlapping.

Interactive tools and transactions

We have assessed the cost of fixing the issues with navigation and accessing information, and with interactive tools and transactions. We believe that doing so now would be a disproportionate burden within the meaning of the accessibility regulations. We will make another assessment when the supplier contract is up for renewal, likely to be in 2023.

Content that’s not within the scope of the accessibility regulations

PDFs and other documents

Some of our PDFs and Word documents are essential to providing our services. For example, we have PDFs with information about Agenda and Minutes

The accessibility regulations do not require us to fix PDFs or other documents published before 23 September 2018 if they are not essential to providing our services. For example, we do not plan to fix minutes published as PDF before this date.

Any new PDFs or Word documents we publish will meet accessibility standards.

What we’re doing to improve accessibility

We will improve the way that minutes and agenda are published on our web site so people using a screen reader can access the information

Preparation of this accessibility statement

This statement was prepared on 26/3/2021 It was last reviewed on 26/3/2021

This website was last tested on 25/3/2021. Neil Summers carried out the test

A selection of the pages on the web site were examined.